Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy to projekt budowlany (w rozumieniu Prawa Budowlanego) dla konkretnej lokalizacji, oparty na wymaganiach i wytycznych określonych w projekcie bazowym. Jest to kompleksowe, wielobranżowe opracowanie projektowe pozwalające na zgodną z prawem realizację inwestycji. Projekt zawiera wszystkie wymagane przepisami dokumenty i jest wykonany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Projekt wykonawczy realizowany jest w niżej opisanych etapach.

Oględziny i inwentaryzacja lokalu

Pomiary lokalu a także określenie możliwości i ograniczeń związanych z adaptacją (zakres koniecznych i możliwych działań budowlanych, dostępność mediów, sytuacja prawna itp.).

Koncepcja aranżacji

Koncepcja aranżacji wnętrza lokalu pokazująca podział lokalu na pomieszczenia wraz z rozmieszczeniem umeblowania i wyposażenia a także usytuowaniem elementów oznakowania na elewacji.
Takie opracowanie jest podstawą do określenia przydatności lokalu na placówkę banku i rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.


wykonawczy-03

Rzut lokalu


Projekt budowlany

Architektura

Opracowanie zawierające wszystkie konieczne do właściwej realizacji inwestycji dokumenty, opisy i rysunki w zakresie architektury i konstrukcji, w tym:

– dokumenty wymagane prawem budowlanym (oświadczenia, uprawnienia, postanowienia, decyzje, odstępstwa itp.)
– opis stanu istniejącego, rozwiązań projektowych i planowych robót
– ekspertyza techniczna określająca możliwość realizacji inwestycji w projektowanym zakresie (w tym posadowienia bankomatu i innych specjalnych urządzeń bankowych)
– rzuty i przekroje lokalu, pokazujące podział lokalu na pomieszczenia, usytuowanie i rodzaj ścian, rozmieszczenie umeblowania i wyposażenia, rodzaj i podział sufitów podwieszonych, rodzaj i układ posadzek itp.
– widoki elewacji pokazujące rozmieszczenie elementów oznakowania zewnętrznego, elementów monitoringu, sygnalizacji itp.


wykonawczy-01

Rzut lokalu


wykonawczy-02

Usytuowanie oznakowania na elewacji


Instalacje sanitarne

Opracowanie zawierające wszystkie konieczne do właściwej realizacji inwestycji dokumenty, opisy i rysunki w zakresie instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji).

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Opracowanie zawierające wszystkie konieczne do właściwej realizacji inwestycji dokumenty, opisy i rysunki w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wszystkie rozwiązania projektowe są uzgodnione z rzeczoznawcami w zakresie zgodności z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dokumentacja w formie elektronicznej jest na bieżąco dostępna dla Inwestora, wykonawców i innych zainteresowanych stron za pośrednictwem specjalnego, dedykowanego serwera. W ten sposób każda uprawniona osoba ma w dowolnym czasie i miejscu dostęp do aktualnej wersji dokumentacji.

Prowadzenie procedur urzędowych

Uzyskanie od organów administracji państwowej, instytucji i innych stron procesu inwestycyjnego wszystkich wymaganych do realizacji inwestycji uzgodnień, opinii, odstępstw i innych dokumentów.

Nadzory autorskie

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.